Uszkodzony tachograf lub karta kierowcy – co dalej?

no responses
urządzenie z wydrukiem

Co robić gdy w trakcie wykonywania zlecenia transportowego uszkodzi się karta kierowcy lub tachograf działa wadliwie?

 

Postępowanie Awaryjne

 

Sprawa dla wielu wydaje się oczywista, że kiedy tachograf przestanie działać należy niezwłocznie poddać go naprawie, a jeśli karta kierowcy nie chce się zalogować należy robić wydruki. Jednak jak pokazują kontrole drogowe
i kontrole w firmach wykonujących przewozy drogowe, kierowcy i przedsiębiorcy nie wiedzą jak prawidłowo udokumentować fakt awarii tachografu, uszkodzonej/skradzionej/zagubionej karty kierowcy lub uszkodzonej wykresówki. W przypadku błędnego udokumentowania brakujących danych z tachografu, karty kierowcy lub wykresówki, zarówno kierowcy jak
i przedsiębiorcy, grożą sankcje w postaci kary pieniężnej.

Przykłady z taryfikatora:

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w nieprawidłowo działający tachograf, z wyjątkiem przypadków, o których mowa – 1000 zł

 

Niezaznaczenie przez kierowcę na wykresówce lub wykresówce dołączanej do karty kierowcy wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie – 100zł za każdy dzień max 2000 zł

 

Nieprzechowywanie przez co najmniej rok wykresówek, wydruków oraz pobranych danych lub dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień – 500 zł

w odniesieniu do każdego kierowcy

 

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych
i wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub nieposiadania – za każdy brakujący wydruk- 200 zł

 

 

Jak ustrzec się ww. kar pieniężnych? Wystarczy zastosować się do procedur opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., które poniżej cytuję.

 

Procedury na wypadek wadliwego działania urządzeń

„1. W razie awarii lub wadliwego działania tachografu przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do jego naprawy przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat, tak szybko jak pozwalają na to okoliczności.

 

Jeżeli sprowadzenie pojazdu do bazy przedsiębiorstwa transportowego nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie upoważniają właściwe organy do wydania zakazu używania pojazdu
w przypadku, gdy awaria lub wadliwe działanie nie zostało naprawione zgodnie z akapitami pierwszym i drugim niniejszego ustępu, w zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami krajowymi w danym państwie członkowskim.

 1. W czasie gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie, kierowca zaznacza dane umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy) wraz z podpisem, jak również informacje dotyczące różnych okresów, które nie były poprawnie rejestrowane lub drukowane przez tachograf:
 2. a) na wykresówce bądź wykresówkach; lub
 3. b) na tymczasowej wykresówce dołączanej do wykresówki lub karty kierowcy”.

 

Uszkodzone karty kierowcy lub wykresówki

„1. W przypadku uszkodzenia wykresówki zawierającej zapis lub karty kierowcy, kierowcy przechowują uszkodzoną wykresówkę lub kartę kierowcy wraz z zapasową wykresówką zastępującą ją.

 1. W przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży kierowca:
 2. a) na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

(i) dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz z podpisem;

(ii) okresy(..): pod symbolem : „inna praca”, która oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie
z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;

(iii) pod symbolem : „okresy gotowości” zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;

(iv) pod symbolem : przerwy lub odpoczynek (…)

 1. b) na końcu trasy drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem. „

 

 

Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy

„1. Organy wydające karty kierowcy prowadzą rejestr kart wydanych, skradzionych, zagubionych lub uszkodzonych w okresie odpowiadającym przynajmniej okresowi ich ważności.

 1. W przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa członkowskiego jego normalnego miejsca zamieszkania. Kradzież karty kierowcy musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży.
 2. Zaginięcie karty kierowcy musi zostać zgłoszone w drodze formalnego zawiadomienia właściwych organów państwa członkowskiego, które ją wydało oraz właściwych organów państwa członkowskiego, które stanowi normalne miejsce zamieszkania kierowcy, o ile są to różne państwa.
 3. W przypadku gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania. Organy te wydają kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.
 4. W sytuacjach określonych w ust. 4 kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty „

 

 

Odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych

„Przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni
i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, przeprowadzają regularne kontrole, by zapewnić właściwe użytkowanie tachografów przez swoich kierowców i nie udzielają kierowcom żadnych bezpośrednich ani pośrednich zachęt, które mogłyby skłaniać ich do niewłaściwego używania tachografów”

 

 

Podsumowując:

 

 Awaria tachografu- naprawa wymagana jest niezwłocznie, a jeżeli pojazd jest w trasie i nie powróci do bazy w ciągu tygodnia należy dokonać naprawy w trasie.

 

Uszkodzenie, utrata, kradzież karty kierowcy- w ciągu 7 dni należy zgłosić ten fakt odpowiednim organom i złożyć wniosek o wydanie nowej karty. W okresie maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty, kierowca sporządza dwa wydruki dziennie:

1- na rozpoczęcie dnia pracy,

2- na zakończenie,

gdzie zapisuje wszystkie okresy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem.

Sporządzone w tym okresie wydruki kierowca przechowuje i okazuje do kontroli, następnie przekazuje odpowiedniej osobie w firmie w celu przechowywania na wypadek kontroli w przedsiębiorstwie. Powyższe wymagania muszą zostać spełnione łącznie.

 

Uszkodzona tarcza- w przypadku uszkodzenia wykresówki zawierającej zapis, kierowca przechowuje uszkodzoną wykresówkę wraz z zapasową wykresówką zastępującą ją (z opisanymi odręcznie aktywnościami na odwrocie tarczy) do celów kontrolnych, a po tym okresie przekazuje obie wykresówki osobie upoważnionej w firmie w celu ich przechowywania  na wypadek kontroli w przedsiębiorstwie.

 

 

 źródło:

1) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

2) zał. nr 1 i 3 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

avatar

Zapytaj lub zamów on-line


Klienci o nas


 • Firma Stan-Trans Oddział w Łodzi od wielu lat realizuje zamówienia naszej firmy w zakresie transportu Niemcy-Polska. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Głównymi atutami firmy są terminowe doręczenia powierzonych ładunków, kompetentna obsługa i rzetelna informacja na każdym etapie realizacji zlecenia. Nie odnotowaliśmy problemów z dostarczaniem ładunków. Firma Stan-Trans zapewnia fachową obsługę od momentu przyjęcia zlecenia, aż do chwili dostarczenia ładunku. Dzięki naszej współpracy jesteśmy spokojni o terminowy i bezpieczny transport. Według naszej opinii firma Stan-Trans jest partnerem godnym zaufania.

 • Z firmą transportową Stan-Trans współpracujemy już ponad 8 lat i z przyjemnością informujemy, że jest to niezwykle profesjonalny i zaangażowany kooperant, na którego możemy zawsze liczyć. Nasza współpraca dotyczy organizacji transportu materiałów budowlanych oraz domów modułowych. Od początku współpracy został nam przypisany opiekun, który szybko i profesjonalnie reaguje na każde zapytanie dotyczące spedycji krajowej i międzynarodowej.

 • Oferty, które otrzymujemy są kompleksowe i atrakcyjne finansowo. Bardzo ważnym aspektem naszej współpracy jest także elastyczność firmy Stan-Trans w zakresie terminów. Zarówno koordynatorzy jak i kierowcy są bardzo pomocni w całym procesie organizacji transportu, co sprawia, że współpraca z firmą Stan-Trans przebiega bez najmniejszego problemu i w miłej atmosferze. Z całą pewnością będziemy kontynuować podjętą współpracę i z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Stan-Trans jako profesjonalnego, skutecznego i wyjątkowo zaangażowanego partnera.

 • Terminowość, fachowość, a przede wszystkim bezpieczeństwo to zalety z jakimi mamy do czynienia w codziennej współpracy . Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, którą cechuje zaangażowanie we współpracę oraz staranność zawodowa pozwala nam na podejmowanie się trudnych wyzwań w zakresie realizacji transportów intermodalnych. Pro aktywne podchodzenie do mogących pojawić się problemów to gwarancja na jaką możecie Państwo liczyć podejmując współpracę z firmą STAN-TRANS. Możemy polecić firmę STAN-TRANS jako dobrego i wiarygodnego partnera oferującego wysoki poziom usług.

 • Komunikacja między naszymi firmami przebiega bez zarzutów. Reakcja na nasze zapytania jest natychmiastowa, a firma Stan-Trans dostosowuje się od krótkich terminów zleceń, którymi nie mogą sprostać inne firmy. Firmę Stan-Trans wyróżnia także miła i życzliwa obsługa, kierowcy są często chwaleni przez naszych klientów. Doświadczenie i wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Stan-Trans pozwala nam z całkowitym przekonaniem polecić tę firmę.

 • Pracowników firmy Stan-Trans cechuje wysoki stopień profesjonalizmu. Jako klient i potencjalny zleceniodawca zleceń przewozu, otrzymujemy bardzo szybko stawki frachtowe potrzebne do kalkulacji cenowych. Oferty cenowe przygotowywane są niezwykle starannie. Pracownicy firmy Stan-Trans zawsze starają się znaleźć odpowiedni samochód na intersującej nas trasie przewozu; zawsze służą radą, pomocą i dobrym rozwiązaniem.

 • Przebieg każdego zlecenia przewozu jest monitorowany aż do samego miejsca rozładunku. Jest to bardzo komfortowa sytuacja dla każdego klienta. Na każde zapytanie o stawkę frachtową lub dostępność auta kończy się wysyłaniem przez nas zlecenia przewozu. Cieszę się, że mamy możliwość współpracy z Osobami, które cechuje wysoka kultura osobista, profesjonalizm, otwarcie na potrzeby klienta i uczciwość.

 • Firmę Stan-Trans Wojciech Staniek charakteryzuje solidność i terminowość realizacji powierzonych zleceń transportowych, jak również wysoki poziom organizacyjny i doskonały kontakt z klientem dzięki czemu świadczone usługi są na wysokim poziomie.
  Z pełną odpowiedzialnością i bez zastrzeżeń możemy polecić firmę Stan-Trans Wojciech Staniek jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług transportowych. Od momentu nawiązania współpracy zlecenia były realizowane sprawnie i solidnie. Standardy obowiązujące w firmie w pełni spełniają nasze oczekiwania